Martin Ingvar

Martin Ingvar

Dagens Nyheters kampanj

Här publiceras regelbundet den kontakt jag har med DN för att försöka komma tillrätta med det som publicerats efter hand. Enstaka kommentarer utöver ren log av mail också.

Svar på mail 5

DN och sjukvårdens utvecklingPosted by martin ingvar Tue, June 04, 2019 09:02:35

I Spanien hölls i början av maj en nationell vårdkongress där värdebaserad vård var i fokus, och där konceptet beskrevs som ett paradigmskifte, precis som BCG lanserat det som ett decennium tidigare i Sverige. Bland talarna fanns professor Martin Ingvar.

– Jag talade inte specifikt om Ichom, men om grunden för Ichom-initiativet, nämligen vikten av att man mäter samma sak när man mäter kvalitet i sjukvården. Det blev goda diskussioner och intresse för de koncept som jag presenterade, säger han.

Martin Ingvar uppger att han inte får någon ekonomisk ersättning av Ichom för sitt arbete för bolaget – som är registrerat som ”non profit”, icke-vinstdrivande, och som Ingvar beskriver som #motsvarande# en stiftelse.

Ingvar satt som KI:s representant med i gruppen som genomförde omorganisationen på Karolinska universitetssjukhuset. Nu väljer han bort uttrycket värdebaserad vård.

– Det är inte #korrekt# att kalla det som införts på Karolinska för värdebaserad vård #eftersom begreppet är bredare än vad som görs där#. Värdebaserad vård har blivit en meningslös term. Jag #talar i stället om vikten av att använda utfallsmått i kvalitetsarbetet#.

När du talar om värdebaserad vård utomlands, talar du då om hur det gått för Karolinska? Och att konceptet ifrågasatts starkt i Sverige?

– När jag blir tillfrågad om Karolinska universitetssjukhuset talar jag om det utifrån vad som behöver göras för att komma till rätta med situationen. Det är en lång väg kvar innan man uppnår optimal patientnytta, en mer jämlik vård och en dräglig arbetssituation som ägaren Region Stockholm önskar.

Martin Ingvar säger att det är vanligt att KI:s logga exponeras när medarbetare från KI är engagerade i olika aktiviteter.

– KI var tillskyndare till Ichom i början men har tonat ner sitt engagemang. Jag är engagerad i både KI och Ichom. Således har KI:s logga varit kvar för historieskrivningen men inte som del av kommunikationen från Ichom. Jag har nu bett om att all exponering av KI:s logga ska tas bort.

Några frågor handlade om ekonomisk ersättning från Ichom:

Ichom grundades 2012 av professor Martin Ingvar tillsammans med Stefan Larsson på Boston Consulting Group tillsammans med professor Michael Porter vid Harvard Business School. #ICHOM# har som syfte att ta fram en gemensam global mätstandard för att mäta kvalitet för olika sjukdomsdiagnoser för jämförelser mellan vårdgivare, #### INTE KORREKT (som jag berättade: när jämförelser görs sker det inom en vid varje tillfälle upprättad avtalsstruktur mellan alla deltagare och datakontrollen regleras i det. Målet är inte att samla data inom ICHOM. Jag har korrigerat detta tidigare i vår korrespondens. En korrekt text skulle lyda som följer#####. #Målet är att möjliggöra internationella kvalitetsjämförelser mellan vårdgivare.#

Martin Ingvar har tagit upp Ichom som bisyssla på KI, och han sitter i styrelsen för #ICHOM# som är registrerat som non-profit i Storbritannien och USA. Men Ichom-arbetet ger inga inkomster, enligt Martin Ingvar.

– Jag brukar likna det vid en stiftelseform. Det finns inget ekonomiskt värde i Ichom, säger Martin Ingvar och fortsätter:

– Är man styrelsemedlem #i en amerikansk not-for-profit# så är det ganska hårda regler om att man inte får ta ut något värde. Någon lön eller ersättning för nedlagt arbete har aldrig utgått till mig till någon annan i styrelsen.

Inte heller i samband med Ichoms konferenser där Martin Ingvar medverkat, har ersättning utgått från Ichom uppger han.

– Som forskare kan jag välja att presentera mitt vetenskapliga arbete på olika konferenser. Det viktiga är att man deltar i den vetenskapliga diskussionen. Jag deltog åkte till exempel ner till i den senaste Ichom-konferensen # med tusentalet deltagare # och presenterade ett nytt akademiskt koncept om för hur man ska kunna jämföra data utan att förflytta data.

KI står för ersättningen när du är på Ichom-konferens?

– Ja, de resekostnader och den hotellkostnad som jag har är det KI som står för #om när jag har en vetenskaplig presentation vilket är praxis som forskare.#

KI har under #ICHOMS# uppbyggnadsperiod tillsammans med landstinget 2013-2016 betalat ut #strategiska# forskningsmedel till Ichom. #ICHOM# har fakturerat KI som skickat motsvarande en miljon kronor per år till USA. Under en period utlystes en forskartjänst, och en forskare rekryterades till KI för att skickas till Boston under ett år.

Martin Ingvar gör ingen hemlighet av att det inte fungerade så bra med forskaren.

Ichom-arbetet har beskrivits som konsultverksamhet, av medarbetare inom Ichom. Betyder det att KI och SLL finansierat konsultverksamhet i USA?

– Om det hade nått mina öron så hade jag protesterat högljutt. Det är #utvecklingsarbete#. Arbetet med att ta fram #standard-seten# inom Ichom handlar om att #sammanställa forskning och göra den användbar#. Genom att använda utfallsmåtten kan man sedan komma vidare med att bedriva både forskning och kvalitetsarbete inom sjukvården, säger Martin Ingvar.

-----------------------------------------------

En återstående fråga är att Ichom av en kritiker, professor Christian Munthe beskrivs så här:

”Ichom är en BCG-konstruktion vars syfte är att komma över patientdata från olika länder.”

Jag undrar hur du ser på den beskrivningen.

#Som praktisk filosof vet jag inte vilken expertis han har inom kvalitetsstöd i sjukvården. Ett så kort och svepande uttalande kan inte bemötas på ett vettigt sätt. Jag tycker den centrala filosofiska frågan är hur vi ska få en sjukvård som är patientcentrerad oberoende av vårdnivå, specialitet eller vårdenhet. ICHOM verkar för öppna kvalitetssystem baserade på gemensamma kvalitetsmått och inte för att samla data. Patientens väg genom vården behöver omges av kvalitetssystem som visar säkerhet och nytta av sjukvården. Patienter, vårdgivare, politik och inte minst forskning/innovation i sjukvården behöver data om sjukvårdens funktion. Inte minst hälso och sjukvårdslagen är tydlig i detta.

Det finns ingen grund för påståendet om åtkomst av patientdata som något suspekt i sig så länge man iakttar de lagar och regelverk som gäller. Svensk kvalitetsregistertradition inom hjärta, lunga, diabetes, reumatologi har alla medverkat till transparent kvalitetsdata som samtidigt har kommit patienter/forskning/vårdgivare/industri tillgodo. Och helt utan att indviddata exponeras utanför de registren. Med modern teknik blir det möjligt att till och med undvika den centralisering av data som kvalitetsregistren gör. Det kommer bli en viktig utvecklingslinje.

Individdata ska hanteras rätt. Jag tycker till exempel inte det är ok att jag enligt lag måste lämna vissa data om mig själv till myndigheter och att staten in nästa läge säljer data för kommersiellt bruk. Samtidigt tycker jag att som patient att jag har rätt till bästa vård. Och då behövs andra patienters data som jämförelsedata. Så målet jag har med mitt ICHOM arbete är att vi kan se t.ex. inte bara hur mediciner påverkar hälsan utan också hur andra faktorer som vården organisation, medarbetarnas kompetens, informationssystemens kvalitet påverkar säkerhet och utfall av vårdens insatser. Det finns goda data som visar att dålig organisation och dåliga informationssystem påverkar vårdens resultat mycket negativt. Fundera till exempel vad vårdvalsöverenskommelsen har haft för effekter på faktorer som tillgänglighet, kvalitet, vårdstyrning, metodval och organisation. Har rätt patienter fått tillgång till nödvändiga resurser eller har de slösats på annat?